บทความ ITA โรงพยาบาลบางพลี ปี 2563

Evidence – Base ⇒  EB1|EB1.1|EB1.2|EB1.3|BP1.4

Evidence – Base ⇒ EB2|EB2.1|EB2.1.1|EB2.1.2|EB2.1.3|EB2.1.4|EB2.1.5|EB2.1.6|EB2.1.7|EB2.1.9|EB2.1.10|EB2.1.11|EB2.1.12|EB2.1.13

|EB2.1.14|EB2.1.15|EB2.2|EB2.3|EB2.4|EB2.5|EB2.6|EB2.7|EB2.8|EB2.9.1|EB2.9.2|EB2.9.3|EB2.10

Evidence – Base ⇒ EB3|EB3.1|EB3.2

Evidence – Base ⇒ EB4|EB4.1.1|EB4.1.2|EB4.1.3|EB4.1.4|EB4.3.1|EB4.3.2|EB4.3.3-1|EB4.3.3-2|EB4.3.4

Evidence – Base ⇒ EB5|EB5.1|EB5.1.2|EB5.2

Evidence – Base ⇒ EB6

Evidence – Base ⇒ EB7

Evidence – Base ⇒ EB8.1|EB8.2|EB8.3

Evidence – Base ⇒ EB9

Evidence – Base ⇒ EB10

Evidence – Base ⇒ EB12

Evidence – Base ⇒ EB14

Evidence – Base ⇒ EB15

Evidence – Base ⇒ EB16

Evidence – Base ⇒ EB17

Evidence – Base ⇒ EB18

Evidence – Base ⇒ EB20

Evidence – Base ⇒ EB21

Evidence – Base ⇒ EB23

Evidence – Base ⇒ EB26|EB26.1