download เอกสาร

แบบคำขอเวชระเบียนผู้ป่วย

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลบางพลี

  • check list ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัย word pdf
  • ขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์ (Download)

แบบฟอร์ม การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส)

  • ตัวอย่าง-รพ.บางพลี-แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิ ⇒ (Download)
  • หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ⇒ (Download)
  • 4.1 คำอธิบายแบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน ⇒ (Download)
  • ประชุม610828-พตส-64p (Download)
  • รพ.บางพลี-แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน ⇒  (Download) ⇐ ( ไฟล์ Word )
  • รพ.บางพลี-แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงิน ⇒  (Download) ⇐ ( ไฟล์ PDF )

กลุ่มงานยานพาหนะ

  • ใบขออนุญาตไปราชการและขออนุมัติใช้รถยนต์ของทางราชการ ⇒ (Download) “PDF”