บทความ ITA โรงพยาบาลบางพลี ปี 2564

EB 1.1 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 1.2 ประกาศโรงพยาบาลบางพลี

EB 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 1.4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2.1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

EB 2.1.2 นโยบายผู้บริหาร

EB 2.1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

EB 2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

EB 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

EB 2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

EB 2.1.8 ช่องทางร้องเรียน

EB 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

EB 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

EB 2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

EB 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

EB 2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

EB 2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

EB 2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB 2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

EB 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB 2.5 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

EB 2.6 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

EB 2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

EB 2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

EB 2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

EB 2.9.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน

EB 2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

EB 2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

EB 3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 3.2 รายงารการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4 ชุดเบิก เมย 64

        EB 4.1 ชุดเบิก พค.64

        EB 4.2 ชุดเบิก สค.64

        EB 4.3 ชุดเบิกเดือน กค 64

EB 4.1.1 บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4.1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ปี 64

EB 4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบดำเนินงาน-เงินบำรุง ปี 2564

EB 4.1.4 คำสังปิดประกาศ

EB 4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4.3.2 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4.3.3 ชุดใบสำคัญการเบิก กพ 64 (ชุดที่ 2)

EB 4.3.3 ชุดใบสำคัญการเบิก ตค 63-(ชุดที่1)

EB 4.3.3 ชุดใบสำคัญการเบิก พย 63 (ชุดที่ 2)

EB 4.3.3 ชุดใบสำคัญการเบิก มค 64 (ชุดที่ 1)

EB 5 แบบ สขร.1 เดือน-กรกฎาคม

EB 5 สขร.1 เดือน ส.ค.64

EB 5.1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน และสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

EB 5.2 (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563

EB 5.2 สขร 1 ประจำเดือน เมษายน-2564

EB 5.2 สขร.ประจำเดือน มีนาคม-2564

EB 5.2 สขร1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

EB 5.3 (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

EB 5.4 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

EB 5.5 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม-2563

EB 5.6 (แบบ สขร.1) สขร. มกราคม-64

EB 5.7 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน

EB 6.1 ขออนุญาตเผยแพร่

EB 6.2 นโยบาย

EB 7.2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB 7.3.กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

EB 7.4.หลักฐานการประชุมชี้แจง

EB 7.5.1 ประกาศมาตราการบริหารผลการปฏิบัติงานต่ำ

EB 7.5.2

EB 7.5.หลักฐานหนังสือแจงเวียน

EB 8.1 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

EB 8.2. ประกาศ

EB 8.3 เม.ย-ก.ย.

EB 9.2 รายชื่อ

EB 9.3 ขออนุญาตเผยแพร่

EB 9.4 รายงานกิจกรรม

EB 9.5 ภาพกิจกรรม

EB 10.1. คู่มือการบริการเรื่องร้องเรียน รพ.

EB 10.2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 10.4. ช่องทางการเข้าถึงบริการของศูนย์รับข้อร้องเรียน โรงพยาบาลบางพลี

EB 11.1

EB 11.2

EB 11.3.1

EB 12.1.1 ขออนุญาตเผยแพร่

EB 12.1.2

EB 12.2

EB 12.3

EB 13.1.1 แบบฟรอมเผยแพร่

EB 13.1.2. ขออนุญาตเผยแพร่

EB 13.2 ประกาศรับสินบนการให้และรับของขวัญ

EB 13.3. ปรกาศการรับสอนบนสิทธิการรักษาพยาบาล

EB 13.3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB 13.4. ประกาศการรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 13.4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ

EB 13.5. ประกาศป้องการการรับสินบนการบริจาค

EB 13.6. ประกาศดารทุจริต

EB 13.7. ประกาศส่วนแถว

EB 14.1. ขออนุญาตเผยแพร่

EB 14.2. แนวปฎิบัติการยืม

EB 15.1. ขออนุมัติเผยแพร่

EB 15.2. แบบยืมพัสดุ

EB 15.4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข

EB 16.1. ขอนุญาตเผยแพร่

EB 16.2. เจตจำนง ผอ. กระดาษ

EB 16.3. ภาพการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน

EB 16.3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่

EB 17.1.1. ขออนุญาตเผยแพร่

EB 17.1.2. ประกาศมาตราการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB 17.3

EB 18 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB18 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน

EB 18.1.1. ขออนุญาตเผยแพร่

EB 18.1.2

EB 18.2

EB 18.3

EB 19.2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB 19.3.3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

EB 19.4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ

EB 20.1. อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20.2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทั

EB 20.4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ

EB 21 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 21 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

EB 22 ขออนุญษตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 22 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

EB 23.1. ขออนุมัติเผยแพร่

EB 23.2. ขออนุมัติจัดตั้งชมรม

EB 23.3. ชมรม+รายชื่อ

EB 23.4. ภาพกิจกรรม

EB 24.1. ขออนุญาต

EB 24.2. ประกาศล่วงละเมิดทางเพศ

EB 24.3. แนวทาง

EB 24.4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์