คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทาง รพ.บางพลี 2562

“ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบใหม่ของการทุจริตคอร์รัปชัน” กล่าวเริ่มจากหน่วยงานในภาครัฐระดับที่รับนโยบายโดยตรงจากรัฐบาล และนำไปวางแผนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาได้อย่าง เป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลบางพลี

1 2 3