คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทาง รพ.บางพลี 2562

“ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบใหม่ของการทุจริตคอร์รัปชัน” กล่าวเริ่มจากหน่วยงานในภาครัฐระดับที่รับนโยบายโดยตรงจากรัฐบาล และนำไปวางแผนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ

1 2 3