คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาได้อย่าง เป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลบางพลี

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่องกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลช่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โรงพยาบาลบางพลี จึงได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของโรงพยาบาลบางพลีตามแผน และนโยบายที่ประกาศไว้

1 2 3