ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566