รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลบางพลี พ.ศ. 2562

รายงานรอบ 6 เดือน Rachanon Laongthong