ประวัติโรงพยาบาลบางพลี

อาคาร 9 ชั้น

เริ่มก่อตั้ง

ในปี พ.ศ.2479 โรงพยาบาลบางพลีได้เริ่มสร้างสถานีอนามัยชั้นสอง จน พ.ศ.2498 นับเป็นเวลา 19 ปี ได้มีผู้ใจบุญบริจาคและกรมอนามัยรวมทั้ง ก.ศ.ส. ได้ร่วมกันสร้างเป็นอาคารคอนกรีตโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง นับเป็นเวลา 4 ปี และเปิดดำเนินการเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2502 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยบางพลีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ในปี พ.ศ. 2520

ขยายขนาด รพ.

ต่อมาได้ขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วยที่มาขอรับบริการในปี พ.ศ. 2524 โดยได้รับการสนับสนุนตัวอาคาร OPD ตลอดจนบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปิดดำเนินการให้บริการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2526 และปรับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2536

ขยายเป็น รพ.ทั่วไป M1

ได้รับการสนับสนุนอาคารขนาด 9 ชั้น และได้เปิดทำการในอาคารใหม่ เมื่อเดือน ม.ค. 2553 และได้รับการปรับขนาดโรงพยาบาลเป็น รพช. 150 เตียง เมื่อเดือน ก.พ. 2553 และได้รับการอนุมัติเป็นรพ.ทั่วไประดับ M1 ยกระดับจากรพ.ชุมชน เมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2558 และขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น รพ.ทั่วไป ระดับ M1 200 เตียงในเวลาต่อมา