แบบฟอร์ม Request งาน IT

แบบฟอร์ม Request งาน IT?

  • แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ระบบโรงพยาบาล แผนก IT  Hosxp Account(Download)
  • แบบฟอร์มซ่อมบำรุงแผนก IT  Maintenance (Download)
  • แบบฟอร์มซ่อมทั่วไปแผนก IT Repair (Download)