ทีมผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

ประธานองค์กรแพทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสวัสดิการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศทางการแพทย์

นายสมเกียรติ จริยเมธางกูร