วิสัยทัศน์

Vision

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Mission

1.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่าย

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน

3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทำงานอย่างมีความสุข

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ค่านิยมร่วม Core value

SMART BANGPLEE

S = Service Mindมีจิตบริการ

M = Masteryทำงานเป็นเลิศ

A = Achievement Motivationเกิดผลสัมฤทธิ์

R = Respectให้เกียรติซึ่งกันและกัน

T = Technologyก้าวทันเทคโนโลยี

B = Be Healthy and Happyสุขภาพดี มีความสุข

A = Accountabilityมีความรับผิดชอบ

N = Networkทำงานเป็นทีมและเครือข่าย

G = Good Governanceโปร่งใส ตรวจสอบได้

P = People Centeredใส่ใจประชาชน

L = Learning Organizationเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

E = Excellence Serviceมุ่งสู่บริการเป็นเลิศ

E = Environmentรักษาสิ่งแวดล้อม