ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ปรับแผนกลางปีเพิ่มเติม)

1.1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง (หมวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) ปรับแผนกลางปีเพิ่มเติม