ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564