เรื่องเล่า KM โรงพยาบาลบ้านแพรกเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อสุขภาพของประชาชน

เรื่อง สถานีคุณภาพ 2550-2551 เวทีนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆเดือน

 

จุดเริ่มต้น ของเวที KM เพื่อการพัฒนาคุณภาพ รพ. อย่างต่อเนื่องเน้นเพื่อการสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้คนทำงานสามารถนำเสนอผลงานได้มากขึ้น

เวทีที่ ในที่ประชุม รพ.บ้านแพรก กำหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพใน การจัดการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน

 

เป้าหมาย เพื่อการ Empowerment และนำเสนอวิชาการ หรือผลการพัฒนางานของตนเองใน         แต่ละหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้งต่อหน่วย

 

ที่มาและบริบท..จากกระบวนการพัฒนาที่ผ่านยุคดั้งเดิม

o      ดั้งเดิมการประชุม ผอ.และหัวหน้าจุดแจ้งสิ่งที่ควรรู้ (เจ้าหน้าที่เบื่อ ,ผู้เข้าประชุมไม่มีส่วนร่วม บรรยากาศเงียบ และง่วงง่าย )

o      ปี พ.ศ.2549 ปรับวาระการประชุมเป็นสถานีคุณภาพ มีทีมงานนำเสนอ โดย ผอ.เป็นประธานสถานีแจ้งสิ่งที่ได้รับจากจังหวัดและอำเภอให้ทราบ ทีมคุณภาพ มีการถ่ายทำภาพ หรือวีดีโอจากหน่วยงานต่างๆ นำเสนอ CQI หรือนวัตกรรมมานำเสนอ ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมมากขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ทำให้ CQI ไม่หดหายไปหลังจากรับการรับรองคุณภาพ แต่เมื่อสิ้นสุดปี ก็เริ่มเบื่อแล้ว (รพ.รอรับการ Re-accreditation)

 

กระบวนการที่ปรับปรุง

ปรับให้ทุกหน่วยงานมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน โดย กระบวนการทำงานคือ

·       งานคุณภาพแจ้งวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงเพื่อการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันโดยทุกคนมีศักยภาพสูงอยู่แล้วเรา”เชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมของทุกท่าน”

·       งานคุณภาพจัดตารางหรือโปรแกรมการนำเสนอสำหรับเจ้าภาพเพื่อการดำเนินรายการ ที่เป็นสาระ และแนวทางการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกำหนดให้มีการนำเสนอวิชาการหรือการพัฒนาคุณภาพ หรือนำเสนอผลงานของเจ้าภาพร่วมด้วยทุกหน่วย โดยหัวข้อประกอบด้วย

·        เรื่องแจ้งให้ทราบจากจังหวัด/อำเภอโดย ผอ.

·       เรื่องติดตามต่อเนื่อง(ตามรอยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ )และนำเสนอวิชาการ หรือ CQI ของหน่วยงานเจ้าภาพ สอดแทรกในยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ซึ่งต่อด้วยนำเสนอดาวเด่นจากกล่องรับความคิดเห็น

 

ผลลัพธ์: เจ้าหน้าที่มีสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอการพัฒนางานจากปัญหาที่ต้องแก้ไขและให้เป็นไปตามการบริการที่มีคุณภาพ ทุกเดือน อาทิเช่น

·       เรื่องระเบียบปฏิบัติในการยืมฟิล์ม ของงาน OPD และ X-ray

·       นโยบายการทำลายกระดาษ(เอกสารของ รพ.)     จากงาน               สารสนเทศ-งานเภสัชกรรม

·       รณรงค์การล้างมือในแบบฉบับของ รพ.บ้านแพรก จากหน่วยงาน Supply และซักฟอก ซึ่งจะขยายผลเป็นรณรงค์เสียงตามสาย

·       การพัฒนาทีมและกระบวนการบำบัดยาเสพติดของงานคลีนิคชีวิตใหม่

·        กระบวนการเบิกจ่ายเงินในการเข้าร่วมรับการอบรมของเจ้าหน้าที่ของงานการเงิน

 

ถอดบทเรียนและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

·       ภาพรวมเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่พึงพอใจ มีความสุข ได้แสดงรูปแบบการประชุมที่แตกต่าง อาทิเช่น การนำมุขตลก มาสอดแทรกในการประชุม ,การเปิดตัวการประชุมที่น่าสนใจด้วย เพลง ,ด้วย slide นำเสนอหน่วยงานที่น่าสนใจหรืออื่นๆ ทั้งนี้การผลัดเปลี่ยนกันมาด้วยบุคคลที่ไม่เคยทำทำให้มีสีสันในการประชุม ไม่น่าเบื่อและสนุก

·       เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการนำเสนอน้อย หรือไม่เคยได้มีโอกาสพูดหน้าเวทีเลย(จากประสบการณ์เดิม)สามารถนำเสนอได้ดีเยี่ยม จนน่าทึ่งเช่น Supply และ ซักฟอก  หรือ โดยพี่เลี้ยงใช้วิธีคอยสอบถามก่อนเริ่มทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเพื่อป้องกันการลืม,มีการกระตุ้น และให้ทีมที่เก่งในการนำเสนอทำก่อนเพื่อคนอื่นๆ เห็นรูปแบบและรู้ว่าไม่ยาก ซึ่งผลสำเร็จจะเป็นพลังในการพัฒนางาน และความมั่นใจให้ดียิ่งขึ้นไป

·       ควรมีการชื่นชมในที่ประชุมถึงการตื่นตัว หรือความกระตือรือล้นของเขาที่แตกต่างในการจัดทำตั้งแต่ครั้งแรกหรือทุกครั้งสร้างความสุข และพลังในการที่จะทำในกลุ่มถัดไป และทำให้กลุ่มหลังๆพัฒนามากขึ้น

·       การกระทำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆ ที่เคยเป็นมานาน สามารถสร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่แม้จะไม่มีผู้ประสานงานคุณภาพอยู่ใน รพ. หน่วยงานต่าง ๆก็สามารถจัดการเป็นเจ้าภาพการประชุมกันได้ตามปกติ และเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของชีวิตประจำเดือนของทุกคน ของ รพ.ไปแล้ว

 

แผนการพัฒนาต่อ ปี 2551

เมื่อทุกหน่วยงานครบการนำเสนอปรับเปลี่ยนเป็นทีมคร่อมสายงานเป็นเจ้าภาพต่อไป เพื่อการนำผลงานระดับทีมนำ ในแต่ละทีม ได้ติดตามผลงาน และสรุปผลงานมานำเสนอด้วย โดยมีการจัดตาราง (ที่สามารถปรับเปลี่ยนแลกกันได้) ทีมต่างๆ ที่จะมาเป็นเจ้าภาพ รวม 12 กลุ่มทีมนำ อาทิเช่น พัฒนาระบบการเงิน งานพัฒนาบุคลากร PCT  งานเวชระเบียน งานด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมต่างๆ ฯลฯ

เรื่องเล่าจากผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล

พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์