ลานธรรม ลานไทย รวมหัวใจ คนเรียนรู้ สู่สุขภาวะ

 

 

online degree programs
distance learning degree
 

วันที่ทำกิจกรรม สรุป
s สรุปกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านแพรก
มีนาคม-มิถุนายน 2555
dow
s

สืบสานตำนานไทย เถลิงศกใหม่ 2555 ที่นาธรรมบ้านแพรก
วันที่ 29 ธันวาคม 2554

dow
s

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 จัดลานธรรม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
s วันที่ 12 สิงหาคม 2554 "ปฏิบัติธรรมกับพระอรหันต์ในบ้าน แสดงธรรมเทศนา โดย พระบัณฑิต วชิรญาโณ ร่วม ด้วยพระประยุทธ ญาณสุทฺโธ
 
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประเมิน DM,HT

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๔ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
ทำบุญโรงพยาบาลพร้อมกับรับเจ้าหน้าที่ใหม่
dow
นที่ ๑๒ มิถุนายน ๕๔ การพัฒนาจิตโดยใช้เครื่องมือ นพลักษณ์-มณฑลชีวิต
รุ่นที่ ๒ (๑วัน) โดย ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ และอาจารย์ภิรัชญา วีระสุโข
dow

  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๕๔ การพัฒนาจิตโดยใช้เครื่องมือ นพลักษณ์-มณฑลชีวิต
รุ่นที่ ๑ (๑วัน) โดย ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ และอาจารย์ภิรัชญา วีระสุโข
       
dow
๑๒ เมษายน มหาสงกรานต์
ณ ธรรมศาลานาธรรมบ้านแพรก

dow

“๖ เมษา ประชาร่วมใจ วิถีไทย วิถีแห่งธรรม นำสุขภาวะ” (ร่วมงานบุญเปิดอาคารสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย แนะนำโครงการ “นาธรรม บ้านแพรก” ซึมแทรกการเรียนรู้ใน  “นาธรรม”
 (สำหรับบุคลากร เครือข่ายและประชาชนผู้ร่วมบุญ)

dow
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๕๔ วิถีธรรม วิถีกรรม วิถีชีวิตแห่งความจริงแท้ (ฝึกปฏิบัติ ศีล-สมาธิ-ปัญญา ในวิถีชีวิตประจำวันด้วยการฟังธรรมสลับนั่งสมาธิและเดินจงกรม) โดยอาจาย์วัลลภ ปัญญาชวนะ (สำหรับบุคลากรและประชุาชนผู้สนใจ)

  | ©2011 โรงพยาบาลบ้านแพรก
เลขที่ 165 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก
อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทร 0-3538-6121,0-3538-222-3 ต่อ 117  
โทรสาร.0-3538-6121 ต่อ 129
e-mail :banprak@ksc.th.com