ที่มาของ Logo

ภาพเปิดตึก "บุญรักษา" 10/01/2560

                           


ยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลบ้านแพรก

โรงพยาบาลคุณภาพ

เพื่อสุขภาพประชาชน

บริการฉันมิตร

ทุกชีวิตมีค่า...

>>>>> banprak  hospital <<<<< 
 
 
    ITA รพ.บ้านแพรก

           -พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540

           -แผนปฏิบัติการป้องการ การปรามปรามทุจริต

            -สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์


            -ตารางแสดงวงเงิน

            -แผนภูมิวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

            -ประกาศเกณฑ์จริยธรรม

            -ประกาศเจตจำนง

            -รายงานการวิเคราะห์

            -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

            -ซื้อเตียงไฟฟ้าราวสลได์ 5 ซี่ โดยวิธีตกลงราคา

            -จ้างเหมาปรับปรุงห้อง LAB และ OPD โดยวิธีตกลงราคา

            -จ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรม โดยวิธีตกลงราคา

            -จ้างเหมาปรัปรุงห้องตรวจ OPD และห้องโถง โดยวิธีตกลงราคา

            -จ้างเหมาทาสีอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีตกลงราคา

            -จ้างเหมาต่อเติมหลังคาคลุมทางเดิน โดยวิธีตกลงราคา

            -สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

            -เอกสารสอบราคาซื้อยานพาหนะขนส่ง

            -ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

            -คุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน

            -รายการงบลงทุนปี 2560

            -
แผนจัดซื้อปี 2560

 

            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติ


            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ในเลือดทางเคมีคลินิก อัตโนมัติ


            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด
และแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ

    -ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

     -โครงการชุดสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารอิเลคโตรไลท์
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมี
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -โครงการจัดซื้อชุดตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว
     อัตโนมัติ
            -เอกสารโครงการ
            -คุณลักษณะ

    -ตารางแสดงวงเงิยงบประมาณจัดสรร
            -วงเงินงบประมาณแจ้ง ปปช 1

 

 
 
 
 

 

 
 

นางสาวปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทร 0-3538-6121

 

   

 เยี่ยมชม : web counter