LOGO

สัญลักษณ์ รูปบ้านที่มีศูนย์กลาง (หัวใจบ้าน) คือเครื่องหมาย ของ การบริการสุขภาพและเมื่อมองภาพรวมจะเป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นบนในรูปเดียวกัน
ความหมาย โรงพยาบาลบ้านแพรก เป็นองค์กรเล็กๆ ที่เปรียบเสมือนบ้านอันอบอุ่น และแสนสบาย เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมงานกันเสมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการสุขภาพกับ ผู้รับบริการแบบใกล้บ้าน และเสมือนอยู่ในบ้านของตนเอง