อาคารผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลบ้านแพรก
( อาคารมูลนิธิพระมงคลบพิตร )
 

 
  • ได้รับความอุปการะคุณจาก มูลนิธิพระมงคลบพิตร จำนวนเงิน 4,990,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อก่อสร้างตัวอาคาร  เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักผู้ป่วย 12 ห้อง ห้องพยาบาล 2 ห้อง  ภายในห้องผู้ป่วยแต่ละห้องมีห้องน้ำ และระเบียงส่วนตัว

  • ได้รับความอุปการะคุณจากประชาชนทั่วไป ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพักผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์

เริ่มเปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไป

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2540

 

  การบริการ

เน้นคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาล

เน้นพฤติกรรมบริการฉันมิตร

เน้นความสุขสบายด้านกายภาพ ... ประทับใจ

  อัตราค่าห้องพิเศษ

  • ห้องพิเศษปรับอากาศ  
                 700 บาท/วัน

  • ห้องพิเศษธรรมดา      
                 600 บาท/วัน