คลินิบริการ

วัน
เช้า ( 8.00 - 12.00 )
บ่าย ( 13.00 - 16.00 )
จันทร์
ตรวจโรคทั่วไป , บริการทันตกรรม ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม
อังคาร
ตรวจโรคทั่วไป , บริการทันตกรรม , คลินิคเบาหวาน ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม
พุธ
ตรวจโรคทั่วไป , บริการทันตกรรม , คลินิคเบาหวาน ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม
พฤหัสบดี
ตรวจโรคทั่วไป , บริการทันตกรรม , คลินิคความดันโลหิตสูง ตรวจโรคทั่วไป , ฝากครรภ์ บริการทันตกรรม

ศุกร์

ตรวจโรคทั่วไป , บริการทันตกรรม ตรวจโรคทั่วไป

 

คลินิคพิเศษ

คลินิคเบาหวาน

ด้วยระบบบริการที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลบ้านแพรก ที่สามารถให้บริการที่เป็นระบบและครอบคลุมสุขภาพของประชาชน  จึงได้จัดตั้งคลีนิคเบาหวานขึ้น ในวันอังคาร และวันพุธ ของทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับบริการจะได้รับการตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดทุกครั้งของการนัด มีการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และจัดให้ผู้ป่วยได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย กลุ่มนันทนาการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ และระหว่างผู้รับบริการด้วยกันเองโดยจะเปิดคลีนิคให้บริการ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00 น. - 11.30 น. โดยกำหนดเวลาดังนี้


 
7.00 - 8.30 ตรวจเลือด
8.30 - 9.30 ให้สุขศึกษา , ออกกำลังกาย , นันทนาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
9.30 - 12.00 รับการตรวจจากแพทย์

 

คลินิคความดันโลหิตสูง

ด้วยผู้รับบริการในโรงพยาบาลบ้านแพรกมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางโรงพยาบาลจึงเล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน จึงจัดตั้งคลีนิคความดันโลหิตสูงขึ้น โดยให้บริการตรวจทุกวันพฤหัสบดี เพื่อตรวจสุขภาพหาความดันโลหิตสูง และให้การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ให้สุขศึกษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การปฎิบัติงานที่ถูกต้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกครั้งของการนัด ผู้ป่วยจะได้รับความรู้และความเป็นกันเอง กับเจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยคลีนิคจะเปิดให้บริการช่วงเวลา 8.30 - 11.30 น. โดยช่วงเวลา

8.30 - 9.30 ให้สุขศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
9.30 - 12.00 รับการตรวจจากแพทย์