กลุ่มงานการพยาบาล
 

นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าพยาบาล

นางสาวผาสุข   อบรมวรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวกาญจน์วรรณ   สังประไพ
พยาบาลวิชาชีพ 
ชำนาญการ

นายอภินันต์   ลือศิริ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวจันทร์พักตร์  ขาวฉอ้อน
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางไพรินทร์   แซ่อึ้ง
พยาบาลเทคนิค
ชำนาญงาน

1

นางสาวธัญรัตน์ ผาสุก
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวณภคมณ  เริงโอสถ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา   สุขสุภาพ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

2

นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นายสมคิด  ธีระวาส
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

2

นางอรพินท์ ยั่งยุบล
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวสมพิศ  บรรจงศุภมิตร
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสาวชุรีพร  ตรีษะศรี
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสาวสมนึก   ควรอักษร
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสาววรานิษฐ์  กฤษแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสุกัญยา   สุขทัศน์
พยาบาลเทคนิค
ชำนาญงาน

2

นางธาริดา ชิศากรวนิช
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสุรีพร ชูหิรัญ
พยาบาวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวเขมิกา วงศ์อำไพ
พยาบาวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐานิษฐ์ ัวัฒแสง
พยาบาวิชาชีพ
ชำนาญการ