กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

 

บริหารงานทั่วไป

นางรัศมี  ใจอุ่น
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายเบิ้ม   เสิงกลาง
พนักงานขับรถ

นายจำรูญ   กันฑภาพ
พนักงานขับรถ

นางสาววราภรณ์  เพิ่มเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางลำดวน  คชากรณ์
พนักงานบัตรรายงานโรค

นายประทีป   อินภู่
คนสวน

นายสมเกียรติ   วัฒนพันธ์
ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจินตนา   ลือศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ
 


 

การเงินและบัญชี

นางวิมล   เพิ่มพูลทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาววันทนี   สุทธิบูรณ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรษา กุลจีน
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

โภชนาการ

 

นางวงเดือน ธาราภูมิ
คนงาน(ฝ่ายโภชนาการ)