กลุ่มภารกิจด้านบริการ

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

 

บริการสุขภาพชุมชน

นางภาพร อ่อนเงิน
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว

 

นางสาวจินตนา จำนงค์สุข
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

 

นางสุกัลยา สังข์กลม
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ