กลุ่มภารกิจด้านบริการ

 

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

 

เภสัชกรรม

น.ส.ปิยธิดา  พูนพัฒนปรีชา
เภสัชกร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม

 

นายนิยม  นาข้าวเบา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ชำนาญงาน

นายกฤษณะ   วรนุช
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ชำนาญงาน

น.ส.อรอรุณ   อุเทศรักษ์สกุล
เภสัชกร
ชำนาญการ

 

นายเฉลิมพล   ตั้งเจริญสุขวงศ์
ลูกจ้างประจำ

 


 

รังสีวิทยา

น.ส.ชญาภา   ผิวสอาด
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ชำนาญงาน

 


 

ชันสูตร

นายเกริก ปรางค์แก้ว
เจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์
ชำนาญงาน

นายวิรัตน์   ผิววิบูลย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ 4
ชำนาญงาน