กลุ่มภารกิจด้านบริการ

 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

 

 

ทพญ.สุนันทา  บูรณจิตปครคณ์
ทันตแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย

 

งานเวชกรรม

ยังไม่มีรูป

พญ.นิศาชล เลิศไชย
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ยังไม่มีรูป

นพ.กานต์ สุพรศิลป์ชัย
นายแพทปฏิบัติการ

งานทันตสาธารณสุข
 

ทพญ.สุนันทา  บูรณจิตปครคณ์
ทันตแพทย์
ชำนาญการพิเศษ

 

ทพญ.นิภาภัทร ตั้งวัฒนะกุลชร
ทันตแพทย ์ ปฏิบัติการ

นางสาววัลลภา มานะกิจ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน

นายสมหมาย สุขประสิทธิ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

นายอนุชัย เจริญสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน

 

นายสมเกีรยติ พานทอง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้