ระเบียบการเงิน
        ระเีบียบเงินบำรุง
               ค่าตอบแทนใช้สอย
               ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
        ระเีบียบเงินประเภทอื่น ๆ