โครงสร้างการบริหาร กลุ่มการพยาบาล

นางพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าพยาบาล

นางสาวผาสุข   อบรมวรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวกาญจน์วรรณ   สังประไพ
พยาบาลวิชาชีพ 
ชำนาญการ

นายอภินันต์   ลือศิริ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวจันทร์พักตร์  ขาวฉอ้อน
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางไพรินทร์   แซ่อึ้ง
พยาบาลเทคนิค
ชำนาญงาน

นางสาวธัญรัตน์ ผาสุก
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวณภคมณ  เริงโอสถ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา   สุขสุภาพ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นายสมคิด  ธีระวาส
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางอรพินท์ ยั่งยุบล
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวสมพิศ  บรรจงศุภมิตร
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสาวชุรีพร  ตรีษะศรี
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสาวสมนึก   ควรอักษร
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสาววรานิษฐ์  กฤษแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ

นางสุกัญยา   สุขทัศน์
พยาบาลเทคนิค
ชำนาญงาน

นางธาริดา ชิศากรวนิช
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

นางสาวเขมิกา  วงศ์อำไพ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

ยังไม่มีรูป

นางสุรีพร ชูหิรัญ
พยาบาวิชาชีพ
ชำนาญการ

 

 

 

ยังไม่มีรูป

นางสาวณัฏฐานิษฐ์ ัวัฒแสง
พยาบาวิชาชีพ
ชำนาญการ